Výročí Narození Ježíše Krista v prosinci je vždy čas oslavit s těmi, na kterých vám záleží. Hledáte skutečně náboženská vánoční přání, která byste mohli sdílet se svými přáteli a rodinou? Máme pro vás dobrou zprávu!

Zde máme nepřeberné množství krásně oddaných přání, aby byly Vánoce pro kohokoli radostnější a duchovnější. Prozkoumejte následující vánoční poselství s náboženskou tématikou a vyberte si.

Obsah

 • 1 Náboženské vánoční přání
 • 2 náboženské vánoční citáty
 • 3 náboženské vánoční obrázky

Náboženské vánoční přání

 • Kéž Kristova láska naplní váš domov a život a způsobí, že každý váš den pro vás uvolní nespočet požehnání. Veselé Vánoce!
 • Kéž je božská přítomnost Ježíše Krista s vámi v tomto svatém období a učiní vaše dny krásnými jako sluneční svit!
 • Kéž Bůh lásky zasype váš život svými nejlepšími požehnáními, když procházíte tímto vánočním obdobím. Užijte si Vánoce plné pohody!
 • Přeji si, aby Kristus ve vašem životě vykonal to nejlepší ze svých zázraků a aby vás v příštím roce učinil více prosperujícími. Krásné Vánoce!
 • Kéž vám Pán Ježíš Kristus poskytne božskou i fyzickou sílu a prosperitu, aby vám vydržela po zbytek vašeho času na zemi!
 • Přeji si, aby sladká láska Kristova obklopila vás a celou vaši rodinu a způsobila vám ty nejradostnější vánoční svátky.
Veselé Vánoce. Posílám modlitby a srdečné pozdravy.

Veselé Vánoce. Posílám modlitby a srdečné pozdravy.

Moudří lidé Ho stále hledají.

Moudří lidé Ho stále hledají.

 • Mým přáním pro vás v tomto vánočním období je, aby před vámi jasně zářit světlo Ježíše Krista a vedlo vás k těm nejlepším příležitostem v životě. Užijte si ty nejsvětější a nejšťastnější Vánoce!
 • Kéž duch Boží sestoupí do vašeho domova a učiní váš vánoční čas tak úžasným jako ten, který se koná v nebi. Přeji vám vánoční svátky vhodné pro anděly!
 • Přeji si, aby připomínka narození našeho drahého Pána a Spasitele přinesla do vašeho života božský pokoj a přízeň. Veselé Vánoce!
 • Kéž naleznete přízeň, klid a pravou lásku, když si připomínáte narození našeho Pána Ježíše! Vše nejlepší k vašim vánočním dnům!
 • Kéž radost, která naplnila svět při narození Ježíše Krista, najdete u vás doma. Užijte si ty nejkrásnější vánoční svátky!
 • Přeji si, aby oslava vašeho svatého období byla plná andělské radosti. Kéž na vás Bůh shlíží s velkou láskou a štěstím!
 • Kéž Bůh naplní vaše vánoční svátky a všechny vaše dny nezměrnou prosperitou a radostí! Veselé Vánoce!
 • Ať jsou vaše Vánoce plné jen těch nejcennějších požehnání Všemohoucího Boha. veselé Vánoce
 • Přeji si, aby narození Ježíška požehnalo váš život neobyčejnou radostí. Užijte si krásné prázdniny!
 • Kéž dobrý Pán vyslyší všechny vaše modlitby a žehná vašemu životu hojně. Užijte si Vánoce, moji milí!
 • Přeji Vám, abyste Vy i Vaše rodina byli po celé vánoční svátky v bezpečí pod ochrannými Božími křídly. Vše nejlepší pro vaši vánoční sezónu!
 • Kéž s vámi zůstává Kristova láska a teplo, které přichází s tímto svatým obdobím, a aby vaše svátky byly ty nejlepší!
Kéž Kristova láska naplní váš domov a každý den vašeho života. Veselé Vánoce.

Kéž Kristova láska naplní váš domov a každý den vašeho života. Veselé Vánoce.

Veselé Vánoce.

Veselé Vánoce.

 • Kéž Stvořitel naplní vaše srdce vším štěstím, které přichází s Vánocemi! Užijte si veselé Vánoce!
 • Přeji si, aby Pán Ježíš Kristus uzdravil vaše srdce z každé bolesti a naplnil váš život božským klidem. Mějte požehnané svátky!
 • Posílám vám modlitby a srdečné vánoční pozdravy. Kéž během tohoto úžasného vánočního období získáte to nejzvláštnější z Božích požehnání.
 • Ať oslava Kristova narození bohatě obohatí váš život a udělá pro vás obrovské zázraky prosperity a úspěchů. Veselé Vánoce.
 • Modlím se, aby každý okamžik vašich Vánoc zářil čistou láskou, sladkou radostí a božskou přízní od Boha. Užijte si to nejlepší v sezóně, moji milí!
 • Veselé Vánoce! Kéž všemohoucí Bůh pošle o letošních Vánocích vše dobré v tomto krásném světě k vám domů.
 • Je mým největším přáním, aby vám a vašim blízkým tyto Vánoce Kristus požehnal tolika nádhernými chvílemi, o kterých budete mluvit po zbytek vašeho života. Přeji vám ty nejteplejší vánoční svátky!
Kéž radost a pokoj, které byly přítomné při narození Krista, jsou přítomny ve vašem domě v tomto období. veselé Vánoce

Kéž radost a pokoj, které byly přítomné při narození Krista, jsou přítomny ve vašem domě v tomto období. veselé Vánoce

 • Kéž vám Duch svatý způsobí, že přebýváte v lásce Boží, zatímco si užíváte všech krásných činností těchto vánočních svátků! Přejeme vám opravdu radostné Vánoce.
 • Kéž vás v tomto vánočním období provází neutuchající Kristova milost! Přejeme vám velmi veselé Vánoce a požehnaný nový rok.
 • Přeji vám radost miliónu andělů, když šťastně slavíte tento svatý okamžik zvaný Vánoce. Užijte si velmi veselé prázdniny!
 • Je mým přáním, aby láska Boží a Ježíš Kristus byli během těchto Vánoc i po nich vašimi nejbližšími společníky.
 • Ať svaté světlo Kristovo rozzáří váš život a způsobí, že vaše svátky překypují radostí a nádherou. Přeji vám hodně štěstí a požehnání pro váš vánoční čas!
 • Přál bych si, aby vám každý požehnaný den těchto Vánoc přinesl nespočet důvodů k radosti. Veselé Vánoce.
 • Přeji vám, abyste byli při oslavě tohoto svatého období požehnáni neočekávanými zázraky od Boha ve všech snahách vašeho života.
 • Přejeme vám neuvěřitelně radostné vánoční svátky. Kéž vám Bůh poskytne vše, co potřebujete k dosažení všech tužeb svého života.
 • Modlím se, aby Ježíš Kristus způsobil, že se budete o letošních Vánocích a po všechny vaše dny na této planetě řídit na křídlech Jeho božské lásky a požehnání. Užijte si veselý vánoční čas!
 • Prožijte vánoční svátky plné Boží lásky a nový rok překypující skutečnými požehnáními od Jeho syna Ježíše Krista
 • Kéž je ve vašem domě o letošních Vánocích přítomna nebývalá radost a pokoj, které byly přítomny při narození Krista. Mějte požehnané Vánoce a život.
 • Veselé Vánoce! Kéž Jehova na vás a celou vaši rodinu vylije mocná požehnání.
 • Kéž na vás dobrý Pán i nadále dohlíží v tomto vánočním období jako vždy. Kéž vám žehná vším, co potřebujete, abyste byli šťastní a prosperující na vaší pozemské cestě. Veselé Vánoce!
 • Kéž vám o těchto Vánocích dá Pán Ježíš Kristus pokoj a obnoví vaši sílu do dalších let! Užijte si ty nejveselejší vánoční svátky!
 • Když si dnes připomínáme narození Ježíše, přeji si, aby vám Bůh mocně požehnal a splnil, po čem vaše srdce touží. Užijte si krásné prázdniny!

Náboženské vánoční citáty

 • A vězte, že jsem vždy s vámi; ano, až do konce času. Ježíš Kristus
 • Bůh jde k těm, kteří mají čas ho slyšet – a tak se této bezmračné noci vydal k prostým pastýřům. Max Lucado
 • Vánoce jsou postaveny na krásném a záměrném paradoxu; že narození bezdomovců by se mělo slavit v každém domově. G.K. Chesterton
 • Nebyly by Vánoce, kdyby nebyly Velikonoce. Gordon B. Hinckley
 • Zachovejme Vánoce krásné bez pomyšlení na chamtivost. Ann Garnett Schultz
 • Kéž naděje, pokoj, radost a láska představovaná narozením v Betlémě této noci naplní naše životy a stane se součástí všeho, co říkáme a děláme. Rev. Richard J. Fairchild
 • Lidstvo je velká, obrovská rodina... To dokazuje to, co o Vánocích cítíme v našich srdcích. Papež Jan XXIII
 • Najde o těchto Vánocích, až Kristus přijde, vřelé srdce? Vyznačte se obdobím adventu tím, že budete milovat druhé a sloužit jim s Boží láskou a starostí. Matka Tereza
 • Bůh nikdy nedává někomu dar, který není schopen přijmout. Pokud nám dává dar Vánoc, je to proto, že všichni máme schopnost mu porozumět a přijmout ho. papež František
 • Nikdy si nemůžete pořádně užít Vánoce, dokud se nepodíváte do Otcovy tváře a neřeknete Mu, že jste dostali Jeho vánoční dárek. John R. Rice
 • Dobré zprávy z nebe přinášejí andělé,
  Radostné zprávy zemi zpívají:
  Dnes je nám dáno dítě,
  Aby nás korunoval nebeskou radostí.
  Martin Luther
 • Všechny vánoční dárky na světě nemají cenu bez Kristovy přítomnosti. David Jeremiáš
 • Co ty a já dáme letos k Vánocům? Dejme ve svém životě našemu Pánu a Spasiteli dar vděčnosti tím, že budeme žít podle jeho učení a následovat jeho kroky. Thomas S. Monson
 • Není lepší čas než nyní, právě v tomto vánočním období, abychom se všichni znovu zasvětili zásadám, které učil Ježíš Kristus. Je čas milovat Pána, našeho Boha, celým svým srdcem – a své bližní jako sami sebe. Thomas S. Monson

Náboženské vánoční obrázky

Vánoční biblický verš.

Neboť dary a povolání Boží jsou neodvolatelné. Římanům 11:29

Kéž vám Pán Ježíš Kristus dá pokoj a obnoví vaši sílu do dalších let! Veselé Vánoce.

Kéž vám Pán Ježíš Kristus dá pokoj a obnoví vaši sílu do dalších let! Veselé Vánoce.

Sladký veselý vánoční obrázek pro chaty, zprávy, příspěvky a e-maily.

Oh svatá noc.

Vánoční biblický verš na přání.

Ale anděl jim řekl: „Nebojte se. Přináším vám dobrou zprávu, která způsobí velkou radost všem lidem.“ Lukáš 2:10

Chcete zachovat Krista o Vánocích? Nakrmte hladové, oblékněte nahé, odpouštějte viníkům, přijímejte nechtěné, starejte se o nemocné, milujte své nepřátele a jednejte s druhými tak, jak byste to udělali vy. Steve Maraboli. Veselé Vánoce!