Vánoční sezóna je tu znovu. To je doba roku, kdy se lidé dozvědí o pravém významu Vánoc. Vánoční období je oslavou Krista, Boha a Ducha svatého. Pán nám dal dar věčného života skrze svého syna Ježíše Krista. Mesiáš nám dal dar Ducha svatého skrze Boha Otce. Opravdu, Ježíš nám říká, že je více požehnáno než přijímat. Musíme tedy poslouchat vzkříšeného Pána a ctít jeho moudrost.


Jako dar můžete poskytnout biblické písmo. Neboť Boží slovo dělá dokonalý dárek pro všechny lidi. Můžete posílat vánoční přání s Živým slovem Ježíše Krista, a to přinese radost příjemci. Dávat směrem k duchovním potřebám člověka je stejně důležité jako uspokojování jeho materiálních výhod. K tomuto účelu by měly být použity vánoční biblické verše.

Lidé obvykle spojují vánoční svátky s Ježíšem a všechno dobré. Možná se jim ani nelíbí čtení Bible, ale během svátků jsou ochotni učinit výjimku pro Písmo. Poskytování vánočních e-mailů e-mailem je moderní způsob, jakým lidé odesílají karty jinému. Tyto e-karty často obsahují biblické verše, které lidé rádi čtou. Mohou být také plně integrovány do různých návrhů elektronických karet.


Obsah

 • 1 vánoční biblické verše, které lze zahrnout do karty
 • 2 Poezie Ježíše z Bible
 • 3 krátké vánoční biblické verše
 • 4 vánoční biblické verše pro Starý zákon
 • 5 vánočních veršů z evangelia a skutků.
 • 6 vánočních biblických veršů z listů

Skutečné světlo, které dává světlo všem, přicházelo na svět. Byl na světě a svět byl stvořen skrze něj ... Jan 1: 9-10


Sociální média lze dokonce použít k odesílání a přijímání elektronických karet inspirovaných písmem. Písma lze také posílat přímo různým uživatelům profilu prostřednictvím příspěvků, přímých zpráv a prostřednictvím časové osy osoby. Tento způsob odesílání a přijímání příspěvků souvisejících s písmem je rychlý a účinný pro vyprávění lidí o Pánu.

Veselé srdce dělá dobře jako medicína. Přísloví 17:22


Vánoce jsou opravdu nejkrásnější období roku. Písmo pomáhá učinit Vánoce trochu zvláštnější. Je to proto, že základem sezóny je narození Ježíše. Písma související s Ježíšovým narozením jsou velmi důležitá. Biblické verše mohou doprovázet scény Narození Páně a vytvářet tak dynamický výklad této události. Narození Ježíše je považováno za největší příběh, který byl kdy řízen, a biblické verše tuto skvělou příležitost skutečně zdůrazňují.

Tři mudrci přinesli Ježíšovi kadidlo, zlato a myrhu. Bůh dal lidem nejrůznější úžasné dary a Duch svatý dává křesťanům různé dary, aby sloužili Bohu. Písma zdůrazňují Boží dary. Boží dary jsou věčné a všem lidem dávají skvělé dárky.


Neboť dary a povolání Boží jsou neodvolatelné. Římanům 11:29


V něm byl život a život byl světlem lidí. A světlo svítí ve tmě a temnota tomu nerozuměla. John 1: 4-5


Vánoční biblické verše, které mají být součástí karty

 • A v poli byli pastýři, kteří v noci hlídali. A zjevil se jim anděl Páně, a sláva Páně zářila kolem nich. Lukáš 2: 8-9
 • V něm byl život a život byl světlem lidí. A světlo svítí ve tmě a temnota tomu nerozuměla. John 1: 4-5
 • Milujte se navzájem s opravdovou náklonností a potěšte se navzájem. Římanům 12:10
 • Veselé srdce dělá dobře jako medicína. Přísloví 17:22
 • Velkorysý člověk bude prosperovat; kdokoli osvěží ostatní, bude obnoven. Přísloví 11:25
 • Kéž vás Bůh naděje naplní vší radostí a mírem, když mu důvěřujete, abyste mohli nadějí přetéct mocí Ducha svatého. Římanům 15:13
 • Hle, Beránek Boží, který odstraní hřích světa! John 1:29

Skutečné světlo, které dává světlo všem, přicházelo na svět. Byl na světě a svět byl stvořen skrze něj ... Jan 1: 9-10


Hle, Beránek Boží, který odstraní hřích světa! John 1:29A rychle přišli a našli Marii, Josefa a dítě ležící v jeslích. Luke 2:16


Anděl jim však řekl: „Neboj se. Přinesu vám dobrou zprávu, která způsobí velkou radost všem lidem. “ Luke 2:10

 • Skutečné světlo, které dává světlo všem, přicházelo na svět. Byl na světě a svět byl stvořen skrze něj ... John 1: 9-10
 • Každý dobrý dar a každý dokonalý dar jsou shora a sestupují od Otce světel, s nimiž není variabilita ani stín otáčení. James 1:17
 • Chvála Pánu, všechny národy! Vyvyšujte ho, všechny národy! Neboť veliká je jeho stálá láska k nám a věrnost Pána trvá věčně. Chvála Pánu! Žalm 117

Narození Ježíše Bible poezie

 • Takto přišlo zrození Ježíše Mesiáše: Jeho matka Marie byla slíbena, že se ožení s Josephem, ale než se shromáždili, bylo zjištěno, že je těhotná skrze Ducha svatého. Protože její manžel Joseph byl věrný zákonu, a přesto ji nechtěl vystavit veřejné hanbě, měl na mysli, že se s ní může tiše rozvést. Ale poté, co to zvážil, se mu ve snu zjevil anděl Páně a řekl: „Josephovi, synu Davidově, nebojte se vzít Marii domů za svou ženu, protože v ní je počat Duch svatý . Porodí syna a vy mu dáte jméno Ježíš, protože zachrání lid před hříchy. “ To vše se uskutečnilo, aby se naplnilo to, co řekl Pán skrze proroka: „Panna počne a porodí syna a oni ho nazývají Immanuelem“, což znamená „Bůh s námi“. Matthew 1: 18-23
 • A porodila svého prvorozeného syna; a ona ho zabalila do hadříků a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebyl žádný prostor. Lukáš 2: 7
 • A když bylo pro obřízku dítěte dosaženo osmi dnů, bylo jeho jméno nazváno Ježíš, který se tak jmenoval anděla, než byl počat v lůně. Luke 2:21
 • Dnes se vám ve městě David narodil Spasitel; on je Mesiáš, Pán. 12 To pro vás bude znamením: najdete dítě zabalené do hadříků a ležící v jeslích. “ Najednou se s andělem objevila velká skupina nebeského hostitele, která chválila Boha a říkala: „Sláva Bohu v nejvyšším nebi a mír země těm, na nichž spočívá jeho laskavost.“ Luke 2: 11-214
 • Když přišli do domu, uviděli dítě s Marií Jeho matkou; a padli na zem a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a dali mu dary zlata, kadidla a myrhy. Matthew 2:11

Krátké vánoční biblické verše

 • U Boha nebude nic nemožné. Luke 1:37
 • Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. 2 Korintským 9:15
 • A rychle přišli a našli Marii, Josefa a dítě ležící v jeslích. Luke 2:16
 • Když viděli hvězdu, byli nadšeni. Matthew 2:10
 • Anděl jim však řekl: „Neboj se. Přinesu vám dobrou zprávu, která způsobí velkou radost všem lidem. “ Luke 2:10
 • A najednou bylo s andělem množství nebeského hostitele, který chválil Boha. Luke 2:13
 • Neboť dary a povolání Boží jsou neodvolatelné. Římanům 11:29

A toto je svědectví: Bůh nám dal věčný život a tento život je v jeho Synu. John 5:11


Mzdou za hřích je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23


U Boha nebude nic nemožné. Luke 1:37


Bůh ho povýšil na svou pravou ruku jako princ a Spasitel, aby mohl přivést Izrael k pokání a odpustit jejich hříchy. Skutky 5:31


Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. 2 Korintským 9:15

Vánoční biblické verše pro Starý zákon

 • To, co jsem viděl ve své vizi, se ještě nestalo. Ale jednoho dne se izraelský král objeví jako hvězda. Čísla 24:17
 • Radujte se, ó dcero Sionu! Křičte nahlas, ó dcera Jeruzaléma! Aj, váš král k vám přichází; spravedlivý a spasení je pokorný a nasazený na osli, na hříbě, hříbě osla. Zachariáš 9: 9
 • Proto vám Pán dá znamení. Aj, panna počne a porodí syna a nazve jeho jméno Immanuel. Izaiáš 7:14
 • Neboť nám se narodí dítě, nám se dává syn; a vláda bude na jeho rameni, a jeho jméno bude nazváno Úžasný rádce, Mocný Bože, věčný otec, princ míru. Isaiah 9: 6

To, co jsem viděl ve své vizi, se ještě nestalo. Ale jednoho dne se izraelský král objeví jako hvězda. Čísla 24:17

 • gratuluji mé sestře k jejímu novému dítěti

 • Vždy budete mít potomky a já budu vaše království trvat věčně. Vaše dynastie nikdy neskončí. 2 Samuel 7:16


  Velkorysý člověk bude prosperovat; kdokoli osvěží ostatní, bude obnoven. Přísloví 11:25

  • Juda bude držet královské žezlo a jeho potomci budou vždy vládnout. Národy mu přinesou hold a ukloní se před ním. Genesis 49:10
  • Vždy budete mít potomky a já budu vaše království trvat věčně. Vaše dynastie nikdy neskončí. 2 Samuel 7:16

  Vánoční biblické verše z evangelií a skutků.

  • Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby ten, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. John 3:16
  • A toto je svědectví: Bůh nám dal věčný život a tento život je v jeho Synu. John 5:11
  • I řekl jí anděl: Neboj se, Marie, nebo jsi našel milost u Boha. A aj, hle, počneš v lůně svém, vyvedeš syna a nazveš jeho jméno Ježíš. Luke 1: 30-31
  • Anděl odpověděl: „Duch Svatý přijde na vás a moc Nejvyššího vás zastíní. Takže ten, který se má narodit, se bude jmenovat Boží Syn. “ Luke 1:35
  • I stalo se, když andělé odcházeli od nich do nebe, řekli pastýři jeden druhému: Pojďme nyní až do Betléma, a uvidíme, co se stalo, což nám oznámil Hospodin. . Luke 2:15

  Milujte se navzájem s opravdovou náklonností a potěšte se navzájem. Římanům 12:10


  Tyto věci jsem vám mluvil, abyste ve Mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale berte odvahu; Překonal jsem svět. John 16:33


  Když viděli hvězdu, byli nadšeni. Matthew 2:10


  A v poli byli pastýři, kteří v noci hlídali. A zjevil se jim anděl Páně, a sláva Páně zářila kolem nich. Lukáš 2: 8-9

  • Když ho viděli, šířili slovo o tom, co jim bylo řečeno o tomto dítěti, a všichni, kdo to slyšeli, byli ohromeni tím, co jim pastýři řekli. Ale Mary si všechny tyto věci vážila a přemýšlela o nich ve svém srdci. Pastýři se vrátili, oslavovali a chválili Boha za vše, co slyšeli a viděli, což bylo přesně tak, jak jim bylo řečeno. Luke 2: 17-20
  • Tedy když se Ježíš narodil v Betlémě Judském za dnů Herodes krále, hle, přišli mudrci z východu do Jeruzaléma, řka: Kde je ten, kdo se narodil král Židů? Nebo jsme viděli jeho hvězdu na východě, a přicházíme, abychom ho uctívali. Matthew 2: 1-2
  • Ve všech věcech jsem vám ukázal, že tvrdou prací tímto způsobem musíme pomáhat slabým a pamatovat si slova Pána Ježíše, jak sám řekl: „Je více požehnané dávat, než přijímat.“ Skutky 20:35
  • Bůh ho povýšil na svou pravou ruku jako princ a Spasitel, aby mohl přivést Izrael k pokání a odpustit jejich hříchy. Skutky 5:31

  Vánoční biblické verše z listů

  • Mzdou za hřích je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23
  • Slovo se stalo tělem a stalo se mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu jediného Syna, který přišel od Otce, plný milosti a pravdy. John 1:14
  • Zde je důvěryhodné rčení, které si zaslouží plné přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky - z nichž jsem nejhorší. Ale právě z tohoto důvodu mi bylo projeveno milosrdenství, aby ve mně, nejhorším z hříšníků, mohl Ježíš Kristus ukázat svou nesmírnou trpělivost jako příklad pro ty, kteří v něj věří a obdrží věčný život. Nyní králi věčný, nesmrtelný, neviditelný, jediný Bůh, buď čest a slávu navždy a navždy. Amen. 1 Timoteovi 1: 15-17
  • Když však nastal stanovený čas, Bůh poslal svého Syna, který se narodil ze ženy, narozené podle zákona, aby vykoupil ty, kteří jsou podle zákona, abychom mohli přijmout adopci k panství. Galatským 4: 4-5
  • Najednou jsme také byli pošetilí, neposlušní, podvedeni a zotročeni všemi druhy vášní a rozkoší. Bydleli jsme v zlosti a závisti, nenáviděli se a nenáviděli jeden druhého. Když se však objevila laskavost a láska k Bohu, našemu Spasiteli, zachránil nás, ne kvůli spravedlivým věcem, které jsme udělali, ale kvůli jeho milosrdenství. Zachránil nás skrze umytí znovuzrození a obnovy Duchem svatým, kterého na nás velkoryse vylil skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom se mohli ospravedlnit jeho milostí, abychom se stali dědici s nadějí na věčný život. Titus 3: 3-7
  • A když se zjevil jako člověk, pokořil se tím, že se stal poslušným smrtí - dokonce smrtí na kříži! Proto ho Bůh povýšil na nejvyšší místo a dal mu jméno, které je nad každým jménem, ​​aby se na jméno Ježíšovo poklonilo každé koleno, v nebi i na zemi i pod zemí. Filipským 2: 8-10
  • Tyto věci jsem vám mluvil, abyste ve Mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale berte odvahu; Překonal jsem svět. John 16:33

  Mohlo by se vám také líbit:

  250 nejteplejších veselé vánoční přání a roztomilé karty s pozdravy sezóny

  Zkušenosti Jeho Milosti Náboženská vánoční přání

  Můj slavnostní Vánoční přání pro mého manžela